boston, Boston Marathon, interfaith, interfaith service, nation, President Obama, Nation, Current

President Obama to Hold Interfaith Service in Boston

The White House has announced that President Obama has canceled a scheduled visit to Kansas…