Gay Marriage, Illinois, legislation, nation, same-sex marriage, Nation, Current

Illinois Legalizes Same-Sex Marriage

Last night, Illinois Gov. Pat Quinn signed legislation to make same-sex marriage legal throughout the…